Lab Members

Mentor

Jun Sun

Professor, Peking University
Address: Room 206, No.128 Zhongguancun North Street, Haidian District, Beijing, 100871, P. R. China
Email: jsun@pku.edu.cn


Ph.D.

Mingyu Shang
Email: mingyu.shang@pku.edu.cn

Zhijie Huang
Email: zhijiehuang@pku.edu.cn

Xiaopeng Guo
Email: xiaopeng.guo@stu.pku.edu.cn

Maojing Shu
Email: shumaojing@pku.edu.cn

Hui Zhao
Email: hui.zhao@stu.pku.edu.cn

Runkai Chen
Email: chenrunkai@pku.edu.cn

Zeyan Wang
Email: king.donmn@gmail.com

Master

Yunchang Li
Email: liyunchang@pku.edu.cn

Jie Gao
Email: gaojie2018@pku.edu.cn

Graduated

Graduated Master

Grade 2016
Yingfan Zhang, Yushan Zheng

Grade 2015
Weilun Feng, Qi Jing, Peng Xu, Wenyu Lei

Grade 2014
Jiexi Wang, Zhen’an Lin, Ming Zhong

Grade 2013
Yingming Fan, Qi Zhang

Grade 2012
Yanping Zhou

Grade 2011
Sen Liu

Grade 2010
Leju Yan

Graduated Ph.D.

Grade 2014
Keji Chen

Grade 2012
Yizhou Duan

Grade 2011
Shengbin Meng